Sollu a’lannabii.. “Berselawat lah kamu ke atas Nabi..”